Trefwoorden

Enkele van onze besturen gebruiken in hun externe communicatie een identificatiestrook en sleutelwoord waarmee de dienst kan worden geïdentificeerd die voor deze communicatie instaat. Raadpleeg de tabel met de geldende sleutelwoorden.

TABEL VAN TREFWOORDEN

De trefwoorden benadrukken de geleverde diensten van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel op de externe communicatiedragers.

Wees zo goed de lijst van de voorgestelde trefwoorden hieronder te respecteren.

Brussel Economie en Werkgelegenheid

NL FR EN
Economische migratie Migration économique Economic migration
BRUCEFO BRUCEFO BRUCEFO
Steun aan ondernemingen Aides aux entreprises
Economisch beleid Politique économique
Werkgelegenheidsbeleid Politique de l’emploi
Arbeidskaarten Permis de travail
Coördinatie en Financiën Coordination et Finances
Toeristisch ondernemen Entreprises de tourisme
Agro-voeding Agro-alimentaire
Economische inspectie Inspection économique
Werkgelegenheidsinspectie Inspection de l’emploi
Ondernemersvaardigheden Capacités entrepreneuriales
Beroepskaarten Cartes professionnelles
Dienstencheques Titres-services
Betaald educatief verlof Congé-éducation payé

Brussel Financiën en Begroting

NL FR
Coördinatie Coordination
Platform SAP Plateforme SAP
Begroting Budget
Financiën Finances
Boekhouding Comptabilité
Gewestelijke entiteit Entité régionale
Vastleggingen Engagements
Vereffeningen Liquidations
Thesaurie Trésorerie
Controle Contrôle
Gewestelijke schuld Dette régionale

Brussel Plaatselijke Besturen

NL FR
Gemeentelijke verkiezingen Élections communales